Håndbøker

Håndbøker

Håndbok nr. 11 Håndbok om bergbolting (2020)

Denne boken er primært rettet mot stuffarbeider, bas, oppsynsmann, formann og kontrollingeniør, men ingeniørgeologer og andre fagpersoner vil også ha nytte av boken i sitt arbeid. Det er ønskelig at boken blir aktivt brukt av entreprenører, konsulenter, byggherrer og andre i fagmiljøet. Hensikten med denne boken er blant annet å gi beskrivelser om bolting. Boken skal være et bidrag til å sikre kvalitet på boltingen. Boken tar for seg bolter til bergforsterkning.

Vi anbefaler også SVV V225 om Bergskjæringer. Vi mener disse to bøkene kompletterer hverandre.

NFF 2020.

Håndbok nr. 10: Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom (2016)

Håndboken «Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom» er ment å være et hjelpemiddel og en veileder for å fremme sikker drift fra planlegging til ferdigstilt prosjekt. Den består av to deler; del 1 henvender seg i hovedsak til byggherrer, prosjektledere, koordinatorer m.fl. og del 2 beskriver «beste praksis».

Håndboken refererer også til en rekke lover og forskrifter som gjelder for underjordsarbeid.

Håndbok nr. 09: Håndbok for Arbeidsmiljø under jord (2015)

Håndbok nr. 9 om arbeidsmiljø under jord erstatter foreningen håndbok fra år 2000 over samme tema. Håndboken er ajourført i samsvar med dagens regelverk og dekker også erfaringer og ny kunnskap slik det fremgår ovenfor. I samsvar med praksis er den gitt nytt nr i håndbokserien og det offentlige ISBN registeret. Håndboken er utarbeidet i regi av NFFs utviklingskomité.

Formålet med håndboken er å gi en oppdatert oversikt over utfordringer og mulige tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet under jord. Håndboken er rettet mot oppdragsgivere, byggherrer, rådgivere, arbeidsgivere, arbeidstakere og andre aktører i tunnelprosjekter.

Håndboken omhandler fysiske og kjemiske belastninger av betydning for liv og helse ved utførelse av ulike typer arbeid under jord. Håndboken gir anbefalinger til hvordan helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i arbeidet, men løsningene må tilpasses hvert enkelt anlegg.

Håndbok nr. 08: Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid (2020)

Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid er et hjelpemiddel for å finne frem i lover og forskrifter som regulerer ansvar og stiller krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon ved sprengningsarbeid. Boken skal i første rekke hjelpe bergsprenger. Håndboken vil imidlertid også være nyttig for andre.

Vedlegg til Håndbok nr. 8: Nye skjema for bergsprengning

NFF har utarbeidet et nytt sett med skjema som kan benyttes av firma som driver med bergsprengning.

Last ned Excel versjonen her

Håndbok nr. 07: Håndbok for bestiller av bergspregningsarbeid (2012)

Håndbok nr. 07, Håndbok for Bestiller av bergsprengningsarbeid er en innføring i lover, forskrifter og standarder som Bestiller av bergsprengningsarbeid må forholde seg til.

Anbefalte utførelsesmetoder for relevante aktiviteter er skissert.

I 2003 utga foreningen Håndbok for skytebas (Nr. 04) om lover og regler som den utførende måtte forholde seg til. Regelverket ble senere justert og en revidert utgave av håndboken kom år 2007. Eksplosivforskriften ble endret år 2010. Deler av håndbok 04 (år 2007) er dermed ikke i samsvar med gjeldende regelverk. Vi anbefaler at utførende av bergsprengningsarbeid bruker håndbok nr. 07 som støtte når det gjelder gyldig regelverk.

Arbeid med revisjon av håndbok rettet mot virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid er påbegynt.

Håndbok nr. 06: Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg

Innen temaet berginjeksjon, foregår det en kontinuerlig utvikling både når det gjelder utstyr, utførelse og injeksjonsmaterialer. En viktig forbedring er tiltak knyttet til HMS ved injeksjonsarbeider i tunneler og bergrom.

Håndbok nr. 1 ble første gang utgitt i 1995 under tittelen Fjellinjeksjon. Den ble revidert i 2002 og gitt tittelen Berginjeksjon. I foreliggende utgave er det gjort betydelige endringer. Det gjelder både innhold og utforming. Det er derfor valgt å gi håndboken ny tittel, nytt NFF nummer og dermed også ny ISBN.

Der er utarbeidet en presisering i forbindelse med bruk av tabell 5 på side 54 i Håndbok nr. 06. Denne kan du laste ned her.

Håndbok nr. 05: Tung bergsikring i undergrunnsanlegg (2008)

Målsetningen med denne håndboken er å samle siste års erfaringer med utførelse av ulike metoder ”tung bergsikring” for undergrunnsanlegg. Håndboken skal kunne gi råd og beslutningsstøtte for valg av sikringsløsninger ved krevende stabilitetsproblemer både på planleggingsstadiet og på stuff. Det er også fokusert på kartlegging og undersøkelsesmetoder for å bestemme når det er nødvendig med tung sikring.

Boken bygger på vanlig praksis for tunneldrift i Norge, hvor observasjoner av bergmassekvaliteten legges til grunn for å beslutte hvilken stabilitets-sikring som skal utføres. Ofte står man overfor komplekse utfordringer der ulike momenter fra gang til gang vil være avgjørende for valg av sikringsmetoder og utførelse. Boken beskriver muligheter og begrensninger som ligger i de forskjellige metodene, slik at man kan få en oversikt over løsninger som kan være aktuelle ved forskjellige problemstillinger.

Håndbok nr. 03: Arbeidsmiljø under jord (2000)

Formålet med håndboken har vært at en gjennom å heve den faglige kompetansen og skape felles grunnlag for forventninger TI1 dokumentasjon, bidrar ti1 at det etableres en praksis som bedrer arbeidsmiljøet under jord.

Håndboken konsentrerer seg primært om fysiske og kjemiske belastninger, da disse er de mest betydningsfulle med hensyn på liv og helse. Håndboken gir anbefalinger om målemetoder, målehyppighet og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet under jord. Forslag ti1 prosedyrer og tiltak er eksempel, og må tilpasses det enkelte anlegg.

Håndbok nr. 02: Engineering geology and Rock engineering

Til salgs gjennom Norsk Bergmekanikk Gruppe, trykk her for å gå til nettside.

Håndbok nr. 01: Berginjeksjon (1995. rev. 2002)

Berginjeksjon, 1995 – revidert 2002

Del 1 gir en praktisk veiledning i valg av tettestrategi og injeksjonsopplegg. Videre gis en kortfattet beskrivelse av de parametere som inngår i en helhetlig vurdering for å fast legge krav til tetthet og riktig strategi for tetting av det aktuelle anlegg.

Del 2 gir nødvendig bakgrunnsstoff og er en utdypning av de forhold som har betydning for valg av tettestrategi, materialer og injeksjonsprosedyrer.

Boken er først og fremst tenkt som et hjelpemiddel i arbeidet med å planlegge og følge opp prosjekter der injeksjon inngår som et viktig element. Boken inneholder praktiske råd som også vil være nyttig for den som skal utføre injeksjonsarbeidene.