Tekniske rapporter

Tekniske rapporter

Teknisk rapport nr. 19: Elektroniske tennere i tunnel

Dette er en rapport der NFF har samlet erfaringene ved bruk av elektroniske tennere i tunnel.

Teknisk rapport nr. 18: Kort innføring i borparametertolkning for anleggsdrift

Teknologien utvikler seg med raske skritt og det er mulig å hente ut data på langt flere områder nå enn tidligere. Dette gjelder også ved boring. De fleste borerigger som brukes i tunneldrift i Norge i dag har muligheten for å hente ut ulike målinger mens det bores – Measurement While Drilling (MWD). Utviklingskomiteen i NFF så derfor et behov for å samle de erfaringer vi har så langt på dette området.

Teknisk rapport nr 18 gir en innføring i bruk og muligheter ved bruk med tolkede MWD data. Rapporten er utarbeidet av Pål Drevland Jakobsen (NTNU) og Dirk van Oosterhout (SINTEF).

Teknisk rapport nr. 17: Kort innføring i bruk av TBM

Teknisk rapport nr. 17 gir en innføring i bruk av tunnelboremaskiner for fullprofilboring av tunneler.

Rapporten er utarbeidet av Pål Drevland Jakobsen, Vegdirektoratet og NTNU; Sindre Log, The Robbins Company; Thor Skjeggedal, NFF, Arnulf M. Hansen, AMH Consult og Anders Palm, Sweco.

Deler av innholdet i rapporten er basert på Statens vegvesen rapport nr. 324 Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge.

Teknisk rapport nr. 16: Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Komiteen har bestått av Oddbjørn Dahlstrøm (Asplan Viak AS), Rolf André Bohne (Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU), Håvard Kjerkol (Jernbaneverket), Henning Fjeldheim (Skanska Teknikk), Karl Sigurd Fredriksen (Statens Vegvesen), Roar Sve (Skanska), Per Erik Svendsrud (TIPP nett) og Nina P. Borvik (Skanska Teknikk).

Teknisk rapport nr. 15: Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet

Teknisk rapport nr. 15 er utarbeidet av Ole Anton Engen (Brekke & Strand Akustikk AS), Vidar Tveiten (Vidar Tveiten AS) og Fridtjof Andreassen (Aas-Jakobsen AS). I tillegg har Clas Ola Høsøien (Multiconsult AS) bidratt spesielt.

Teknisk rapport nr. 14: Innføring i underjords gruvemetoder

Teknisk rapport nr. 14 er en innføring i drivemetoder for gruvedrift under jord, og er utarbeidet av Pål Drevland Jacobsen, NTNU; Jon Ivar Fagermo, AF gruppen; Iver Hauknes, Orica Mining Services og Jardar Lohne, NTNU

Teknisk rapport nr. 13: Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk rapport nr. 13 omfatter to deler. Del èn er en rapport fra et omfattende prøveprogram for å dokumentere hvordan helsen til arbeidere blir påvirket av arbeidsmiljøet i underjordsanlegg.

Teknisk rapport nr. 12: Konturkvalitet i sprengte tunneler

Teknisk rapport nr.12 er utarbeidet av Pål Drevland Jakobsen (NTNU), Vegard Olsen (Orica), Iver Hauknes (Orica), Jan Håvard Nordtug (student NTNU) og Thorvald Wetlesen (Bever control).

Teknisk rapport nr. 11: Nøyaktig boring

Teknisk Rapport nr.11 utarbeidet av Dr.Ing.Vegard Olsen er i hovedsak basert på eget doktorgradsarbeid med avhandlingen Rock Quarrying Prediction Models and Blasting Safety og de omfattende undersøkelser og målinger av borenøyaktighet som var del av dette arbeidet.

Teknisk rapport nr. 09: Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg

Rapporten omhandler aktuelle tiltak knyttet til behandling og utslipp av drifts- og drensvann fra tunnelanlegg under bygging.

Rapporten kommer også inn på potensielle miljøproblemer knyttet til utslipp i anleggsfasen.

Videre er tiltakshavers ansvar i forhold til myndigheter og lover omtalt.

Teknisk rapport nr. 08: Sikkerhet ved berginjeksjon

Injeksjon av sement i tunneler er produksjon med høye krav til kapasitet, kvalitet og dokumentasjon. Ved vanskelige fjellforhold oppstår en krevende situasjon som stiller store krav til operatørene og utstyr og komponenter.

Teknisk rapport nr. 07: Dieseldrift under jord

Rapporten presenterer resultater fra hovedprosjektet ”Dieseldrift under jord”. Prosjektet er delt i tre hoveddeler:

  • Dieselkvalitet
  • Renseteknikk/ettermontert filter
  • Dokumentasjon og målemetoder

Teknisk rapport nr. 06: Sikker boring gjennom sylte

Målet med denne rapporten er å klarlegge hvilke forhold som må ligge til grunn for at risikoen for uønsket detonasjon av sprengstoff, ved boring gjennom tidligere sprengt såle (sylta), er akseptabel. Det er viktig å presisere at formålet ikke er å ufarligjøre boring gjennom sylta for alle sprengningsarbeider.

Teknisk rapport nr. 05: Informasjon, takk!

Informasjon og kommunikasjon har blitt et spesialisert fag som stiller høye krav til erfaring og kompetanse. De fleste større bedrifter har etterhvert skaffet seg egne medarbeidere innenfor fagfeltet. For mindre virsomheter må imidlertid informasjonsoppgaver utføres som et tillegg til det daglige arbeidet innen andre områder, noe som er tilfelle for mange NFF-medlemmer.

Teknisk rapport nr. 04: Plastmaterialer i tunneler og bergrom

Plastmaterialer brukes i dag i stor utstrekning i tunneler og bergrom. Disse plastmaterialene representerer en potensiell brannfare med tilhørende fare for røykutvikling og giftige gasser. Dette gjelder særlig i anleggsfasen da slike materialer er tilstede som eksponert brannfarlig materiale.

Teknisk rapport nr. 03: Sikker sprengning i dagen

Forutsetningen for at vi skal kunne utføre sprengningsarbeider her i landet, er at det kan skje med en for samfunnet akseptabel risiko. Risikoen vil alltid veies opp mot samfunnsnytten, men jo flere uønskede hendelser, jo større press vil det bli på å stramme inn på regelverket knyttet til bruk av sprengstoffer.

Teknisk rapport nr. 02: Diesel under jord

Dette er en presentasjon av resultater fra forprosjektet «Diesel under jord» som ble startet høsten 2000 etter initiativ fra det årlige bransjemøtet gjennom NFFs utviklingskomite.

Bakgrunn for dette prosjektet er oppmerksomheten helseskader fra dieselavgass (eksos) i tunneler og gruver har fått. Spesielt ga rapporten » Eksponering og obstruktiv lungesykdom hos anleggsarbeidere» (STAMI rapport årg. 1, nr 1/2000) uttrykk for farene ved innånding av dieselavgass.

«Diesel under jord» prosjektet ble initiert gjennom NFFs utviklingskomite i år 2000. Forprosjektet (høst 2000 – sommer 2001) har hatt som oppgave å skaffe status, prioritere områder og organisere et hovedprosjekt innen diesel under jord, med fokus på tekniske løsninger og anbefalinger.

Formålet er å avklare helsemessige konsekvenser knyttet til bruk av diesel ved anleggsarbeider under jord og forslå tiltak som reduserer risiko for miljøskader.

Teknisk rapport nr. 01: Redningskammer for underjordsdriftteknisk

Et redningskammer skal ivareta sikkerheten for mannskapet i tunnelen ved eventuell brann, eksplosjonsfare, gassutvikling eller liknende situasjoner.

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av erfaringer til deltakerne i arbeidsgruppen samt eksterne rapporter som gruppen har fått tilgang til.

Det er gruppens håp at resultatet av denne rapporten kan føre til en standardisering av redningskammere, konstruert for formålet og slik at man ved behov alltid vet hvordan redningskammeret fungerer. Det er også vesentlig at sikkerheten ikke blir et konkurransemoment.