Om oss

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble startet i 1963 for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med teknologi for bergarbeid. Foreningens arbeid dekker virksomhet og teknologi som i videste forstand dekker bergarbeid. Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 100 medlemsbedrifter. Medlemmene kommer fra hele verdikjeden og bransjefolk nøyer seg gjerne med forkortelsen NFF når de omtaler foreningen. Arbeid med fjellet er svært viktig i Norge, og bergarbeid er derfor viktig i flere sammenhenger.

Om oss

NFF

NFFs Lover beskriver foreningens formål og aktiviteter, hvem som kan bli medlem og hvordan organisasjonen skal drives. Lovene ble vedtatt 19. november 1964 under avviklingen av den andre fjellsprengningskonferansen. Lovene er senere oppdatert/ revidert, senest 22. november 2018. Du kan laste ned de oppdaterte lovene her: Lover oppdatert 20210530

Etiske retningslinjer og varsling

Foreningens etiske retningslinjer finner du her: Etiske retningslinjer for NFF. Brudd på disse etiske retningslinjene kan meldes til generalsekretær på nff@nff.no, eventuelt på telefon 98 21 05 30. De kan også meldes til en eller flere av styrets medlemmer.

Organisasjonsstruktur

NFF består av et sekretariat og et styre med ansvar for den daglige driften, samt noen faste komiteer og utvalg. Disse faste komiteene er: Internasjonal komité, Informasjon og samfunnskontakt, Utviklingskomiteen, Fagkomiteen, Bergsprengerkomiteen, Kulturutvalget og Yngres nettverk.

I tillegg er det flere prosjektgrupper som sogner til de forskjellige komiteene. Disse jobber med ulike konkrete arbeidsoppgaver. Styret har det overordnede ansvaret for arbeidet i organisasjonen. Styresammensetningen i NFF skal reflektere de ulike sektorene innen foreningens virksomhetsområder og har representanter fra offentlig virksomhet, universitetsmiljøet, rådgivende ingeniører, privat entreprenørvirksomhet og leverandørsiden. Styremedlemmene er også medlemmer av de faste komiteene. Øverste myndighet er generalforsamlingen som bl.a. velger foreningens styre. Styrets arbeid støttes av generalsekretæren. NFF er en forening basert på faglig kunnskap, driver i stor grad ved dugnadsinnsats gjennom de nevnte komiteene og prosjektgruppene. Foreningens virksomhet kontrolleres av revisorer og desisorer som velges av generalforsamlingen.

NFF stipend

NFF kan bevilge støtte til ulike formål. Dette kan være alt fra reisestipend i forbindelse med en konferanse til doktorgradsstipend ved NTNU eller andre steder. Det er fritt for alle medlemmer i NFF å søke.

Retningslinjer WTC

Retningslinjer prosjektutvikling

Søknad sendes på e-post til faglig sekretariat: nff@nff.no. Mottatte søknader vil bli behandlet i NFF sine regulære styremøter.

Strategi

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

Strategi og handlingsplan 2023-2025

Fakta om NFF

 • ble etablert i 1963
 • har et styre bestående av seks representanter, to vara representanter og lederen av Yngres nettverk, fra en bredde av anleggsbransjen
 • benytter TEKNA sitt sekretariat for å arrangere kurs og konferanser
 • har en betalt generalsekretær, all annen aktivitet er på dugnad
 • arrangerer årlig 5-6 faglige kurs og konferanser, som til sammen samler ca 1500 personer
 • produserer 1-2 faglige publikasjoner i Norge hvert år
 • produserer 1 internasjonal publikasjon hvert år
 • samler hvert år et titalls firma på en felles stand under World Tunnelling Congress
 • gir økonomisk støtte til prosjekter, reiser og PhD på flere hundre tusen kroner årlig
 • er en aktiv bidragsyter i utdanningen som skjer via Bransjerådet for Fjellsprengning
 • deltar på en rekke av Innovasjon Norge og Kongehusets Næringslivsdelegasjoner internasjonalt, for å knytte kontakter og fungere som døråpner for våre norske medlemsbedrifter
 • har ført statistikk over for utsprengt m3 fjell under jord fra 1971 og frem til i dag
 • deltar på en rekke rekrutteringsaktiviteter for å promotere bergsprengningsbransjen spesielt, og bygg og anlegg generelt