Bergsprengerkomiteen

Bergsprengerkomiteen har ansvaret for at foreningen er oppdatert på regelverk knyttet til sprengning, samt sørge for å bidra til spredning av kompetanse knyttet til bergsprengning. Denne komiteen skal også bidra til å bringe erfaringer fra praktisk gjennomføring inn i arbeid med forskrifter og retningslinjer. Denne komiteen har også ansvaret for NFF’s bidrag og deltakelse i Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF).

Bergsprengerkomiteen

Komiteens sammensetning

 • Olaf Rømcke, Orica, leder
 • Knut Tanbergmoen, Austin
 • Glenn Seland, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Jan-Egil Blix, Orica
 • Jon Eriksen, AF Gruppen
 • Petter Olsen, Petter A. Olsen AS
 • Lasse Fjeldberg, Kjell Foss
 • Leif Arne Jakobsen, Letnes Entrepenør
 • Roar Krosby, Orica
 • Morten Lorentzen, Follo Fjellsprengning
 • Tom Gunnar Hagen, Bergcon
 • Kjell Arne Ferstad, Forcit
 • Dan Stensvik, Hæhre

Komiteens arbeid

Komiteen har seks møter i året, gjerne i sammenheng med Sprengningsarbeider på våren og Fjellsprengningskonferansen på høsten. Komiteen har ansvaret for kontakten har med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, gjennom en representant i Bransjeråd for Fjellsprengning. Komiteen er veldig engasjert i å vurdere regelverk i sammenheng med praktisk utførelse, og er således en viktig bindeledd mellom teori og praksis innen fjellsprengning. Komiteen er videre aktiv i å bidra til informasjons- og kommunikasjonsarbeid knyttet til fjellsprengning og bidrar på temakvelder rundt omkring i hele landet (tre i året på ulike steder hvert år).

Skjema for bergsprengning

NFF har utarbeidet et nytt sett med skjema som kan benyttes av firma som driver med bergsprengning. Skjemaene foreligger i Excel-versjon. Fordelen med Excel-versjonen er at mye informasjon skrives inn kun en gang og kommer da frem på alle skjemaene.

2020-versjonen: Sprengningsplan og salveplan

Informasjon til naboer

NFF har utarbeidet informasjon som kan være brukes til å informere naboer til et sprengningsområde. Her finner du det både i pdf – klart for utsending, og i word dersom du ønsker å redigere så det passer enda bedre til ditt prosjekt.

Last ned Pdf-versjonen her: Sprengning i nabolaget rev 20200306
Last ned Word-versjonen her: Sprengning i nabolaget rev 20200306

Kurs for Bergsprengningsleder

Den reviderete Eksplosivforskriften forutsetter at alle som har det gamle A sertifikatet og vil bli Bergsprengningsleder må ta et overgangskurs på ca. 40 timer. Bransjeråd for Fjellsprengning har gjort avtale med DSB om å utvikle og gjennomføre nødvendig kurs i denne sammenheng. Du kan også gå inn på web sidene til Bransjeråd for Fjellsprengning for å finne ytterligere informasjon om all sertifisering innen bergsprengning.

Revidert eksplosivforskrift

Eksplosivforskriften ble revidert i 2017. Den oppdaterte linken finner du her: Eksplosivforskriften

DSB har utarbeidet to veiledere som også er oppdatert iht ny eksplosivforskrift:
Kapittel 5 Oppbevaring
Kapittel 10 Bergspregning

EU har forlengst vedtatt et nytt regelverk om merking av sprengstoff. Alt skal kunne spores. Når det heter at alt skal merkes så betyr det hver tenner, hver booster, hver sprengstoffpatron, hver kasse, pakke eller pall. Det må føres lister over det du har på lager, det du tar ut av lager osv. Dette regelverket gjelder foreløpig ikke i samme grad i Norge, men det er viktig å ha orden på dette. NFF anbefaler kapittel 15 i forskriften for å vite detaljene rundt dette.

I desember 2020 ble det utgitt et faktaark fra DSB knyttet til vaktposter ved sprengning. Dette er et resultat av at det har vært flere uønskede hendelser knyttet til dette temaet. Faktaark om vaktposter.

Bergsprengerkomiteen har oppdatert håndbok 8 og arbeider nå med å oppdatere håndbok 7 i henhold til ny forskrift.

Rapport om  bergsprengning

Det har vært flere uhell den siste tiden i forbindelse med at det har stått igjen sprengstoff etter sprengning. Dette ønsker bransjen å gjøre noe med, og har derfor ønske her om en «nullvisjon». Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF) har derfor satt ned en gruppe som skal se nærmere på problemet med gjenstående sprengstoff etter sprengning, og komme med forslag til tiltak. Mandatet har vært; hvordan unngå gjenstående sprengstoff og på den måten gjøre bransjen sikrere.

I dette notatet har man spesielt tatt for seg kontursprengning innen dagsprengning/vegskjæringer. Gruppa besto av: Kristoffer Foss (Kjell Foss AS), Morten Lorentzen (Follo fjellsprengning AS), Eivind Groven (Veidekke Entreprenør AS), Glenn Seland (RVO), John Eriksen (AF Gruppen AS), Nils Ramstad (Multiconsult ASA), Harald Fagerheim (Vegdir) og Olaf Rømcke (Orica Norway AS).

Last ned: Forsagere Notat fra BfF etter møtet 20170126