Fagkomite

Fagkomiteen har ansvaret for foreningens faglige arrangement, dvs Fjellsprengingsdagen, sprengningskurs, temadagen, medlemsmøter, fagkurs og ekskursjoner for foreningens medlemmer. Det gjøres oppmerksom på at arbeidet i denne komiteen fordeles på mange undergrupper, med flere bidragsytere til de ulike kursene/konferansene.

Fagkomite

Komiteens sammensetning

 • Stein Bjøru, Veidekke, leder
 • Kristian Krostoffersen Dahl, NGI
 • Martin Stormoen, BaneNOR
 • Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult
 • Espen Hugaas, Orica
 • Kjetil Moen, Multiconsult
 • Siri Engen, Tekna

I tillegg kommer egne programkomiteer til de ulike kursene og konferansene som Fagkomiteen har ansvaret for.

Komiteens arbeid

Fagkomiteen har fire møter i året i tillegg til alle møtene knyttet til hvert av de arrangementene som arrangeres. Av faste arrangement kan nevnes:

 • Kursdagene i Trondheim i januar
 • Sprengningsarbeider i mars (varierer hvor det arrangeres)
 • Temadagen i forbindelse med generalforsamlingen i mai
 • Tunneldagene på høsten annenhvert år
 • Fjellsprengningskonferansen i Oslo i november