Kulturforståelse og aktiviteter

v/ Kulturutvalget i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

BAKGRUNN

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er et faglig møtested for personer som arbeider innen gruve- og anleggsbransjen og de faglige og kommersielle enheter i privat og offentlig sektor som bransjen er knyttet til. Fjellsprengning og bergteknologi er i vid forstand en fundamental forutsetning for utvikling av fjellandet Norge. Veger, jernbaner, kaianlegg, vannkraft, industrianlegg, gruvevirksomhet, vann- og avløp, renseanlegg, grunnarbeid for industri er eksempler på samfunns-oppgaver der bergteknologi inngår som viktig del.

Miljøet i bransjen og den samarbeidsvilje som preger gjennomføring av aktuelle oppgaver er del av norsk kultur. Kulturhistorien er kunnskap om fortid som må bevares. Det som gjøres i dag er om få år historie. NFF bidrar på dette området og har etablert et museum tilknyttet Norsk vegmuseum på Hunderfossen i Oppland. Fjellsprengningsmuseet har som oppgave å dokumentere fagområdets kultur.

BIDRAG FRA KULTURUTVALGET

NFF har et eget Kulturutvalg. En viktig del av utvalgets oppgave er å bidra til og å følge opp Fjellsprengningsmuseets innhold og utvikling som sentralt medlem av Fjellsprengningsmuseets støtteforening. I tillegg skal det sørges for foredrag, artikler og publikasjoner som viser den historiske utviklingen av gruve- og anleggsbransjen. Arbeidet skal gjenspeile bransjens tilknytning til og plass i samfunnet. Vår kultur er formet av målbevisster menneskelig aktivitet basert på teoretisk og praktisk kunnskap og ferdighet med respekt for ulike fasetter i arbeidslivet og menneskelige verdier generelt. Likeverd og gjensidig tillit mellom ulike parter er utviklet gjennom generasjoner. Bransjens utfordring er å tilfredsstille samfunnets krav til prosjekter, funksjonalitet, økonomi, miljø.

UTVALGETS AKTIVITETER:

Oppfølging av og bidrag til Fjellsprengningsmuseets profil
Initiere årlig et historisk foredrag til Fjellsprengningskonferansen som inngår i konferanseboken.
Skaffe artikler til Vegmuseets årbok
Arrangere fotokonferanse med tema fra fagområdet
Teknologene og samfunnsdebatten
Skaffe oversikt over fagområdet i nasjonal litteratur og billedkunst.

AKTUELLE PUBLIKASJONER

-Nisser og Dverge bygge i Bjerge, 1963-2013, NFF 50 år, 2013.
-Årbok for Norsk Vegmuseum, utgis hvert år.
-Også årlig, en bok fra Høstkonferansen med artikkel fra årets historiske kvarter.
HAR DU EN HISTORIE Å FORTELLE?
Kulturutvalget ønsker forslag til foredrag og artikler
Kontakt: Nils Borge Romslo

UTVALGETS MEDLEMMER

Aslak Ravlo, Nils Borge Romslo, Per Bollingmo,Jarle Gausen, Ola Jegleim,Thor Skjeggedal
Elisabeth Schjølberg,Nils Røren, Kaare Flaate og Arne Myrvang

Mai 2016 / karf

Tilfeldige bilder: Fra museumsområdet, Telemarkskanalen, Trollstigen, Gjennomslag, Vest og Øst møtes i en av landets første vegtunneler, og representanter fra bransjen.