Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Få grunnleggende forståelse for berginjeksjon: Geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon. Bestått eksamen gir kursbevis.

Kurset har vært

Tid

9.–11. oktober 2018

Kurset går over to og en halv dag og skal gi:

  • En grunnleggende teoretisk basis for faget
  • Forståelse av geologiske betingelser
  • Kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid.

Kurset består av to dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig tretimers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende arbeidet eller som kontrollør.

Det er begrenset antall plasser.

Bakgrunnen for kurset:

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon.

Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen “svartemagi”, mens andre definerer det som “håndverk”, der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt.

Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår det en kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet osv. Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, “Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg”. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.