Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Det tradisjonelle kurset med eksamen

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Kurset har vært

Tid

2.–4. oktober 2023

08:30 -11:30

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen “svartemagi” mens andre definerer det som “håndverk”, der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc. Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset henvender seg til alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, “Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg”. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset tar 2,5 dager og skal gi:

  • en grunnleggende teoretisk basis
  • forståelse av geologiske betingelser
  • kunnskap om materialer og utstyr
  • strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid

Dette er basert på totalt 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseroms-demonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen.

Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.