Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge, så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet.

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Kurset har vært

Tid

5.–7. oktober 2021

Sted

Lillestrøm

Av noen er det gitt betegnelsen ‘svartemagi’ mens andre definerer det som ‘håndverk’, der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc. I dette kurset blir du oppdatert på dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon, slik at forståelsen bedres hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset passer for deg som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å oppnå de krav samfunnet setter som rammebetingelser for vårt arbeid.

Som grunnlagsdokument for kurset bruker vi siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, ‘Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg’. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset tar 2,5 dager og skal gi; en grunnleggende teoretisk basis, forståelse av geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid. Dette er basert på totalt 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseroms-demonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.