Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere

Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg.

Tid

16. september – 10. oktober 2024

Sted

To ulike steder

Målgruppe
Kontrollører, anleggs- og byggeledere med behov for oppgradering og dokumentasjon av kompetanse innen ingeniørgeologi. Rådgivende ingeniører, personell hos entreprenører med ansvar for utførelse og kontroll av utførelse, og personell hos byggherrer med ansvar for beskrivelse/spesifikasjoner og stikkprøvekontroll.

Innhold
Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi. I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon. Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell fra konsulent- og entreprenørbransjen og fra offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Kurset er et samarbeid mellom NTNU og Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap.

Første samling: 16. – 18. september i Trondheim
Andre samling: 7. – 10. oktober i Lillehammer