Om oss

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble startet i 1963 for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med teknologi for bergarbeid. Foreningens arbeid dekker virksomhet og teknologi som i videste forstand dekker bergarbeid. Foreningens navn er forholdsvis langt og bransjefolk nøyer seg gjerne med forkortelsen NFF. Arbeid med fjellet er svært viktig i Norge, og bergarbeid er derfor viktig i flere sammenhenger.

NFFs lover
NFFs Lover beskriver foreningens formål og aktiviteter, hvem som kan bli medlem og hvordan organisasjonen skal drives. Lovene ble vedtatt 19. november 1964 under avviklingen av den andre fjellsprengningskonferansen. Lovene er senere oppdatert/ revidert, senest 20. juni 2017.   Du kan laste ned de oppdaterte lovene her: LOVER oppdatert 20181122.

Etiske retningslinjer og varsling
Foreningens etiske retningslinjer finner du her: Etiske retningslinjer for NFF
Brudd på disse etiske retningslinjene kan meldes til generalsekretær på nff@nff.no eventuelt på telefon 98 21 05 30. De kan også meldes en eller flere av styrets medlemmer.

Organisasjonsstruktur
NFF består av et sekretariat og et styre med ansvar for den daglige driften, samt noen faste komiteer og utvalg. Disse faste komiteene er: Internasjonal komité, Informasjon og samfunnskontakt, Utviklingskomiteen, Fagkomiteen, Bergsprengerkomiteen, Kulturutvalget og Yngres nettverk.

I tillegg er det flere prosjektgrupper som sogner til de forskjellige komiteene. Disse jobber med ulike konkrete arbeidsoppgaver. Styret har det overordnede ansvaret for arbeidet i organisasjonen. Styresammensetningen i NFF skal reflektere de ulike sektorene innen foreningens virksomhetsområder og har representanter fra offentlig virksomhet, universitetsmiljøet, rådgivende ingeniører, privat entreprenørvirksomhet og leverandørsiden. Styremedlemmene er også medlemmer av de faste komiteene. Øverste myndighet er Årsmøtet som bl.a. velger foreningens styre. Styrets arbeid støttes av Generalsekratæren. NFF er en forening basert på faglig kunnskap, driver i stor grad ved dugnadsinnsats gjennom de nevnte komiteene og prosjektgruppene. Foreningens virksomhet kontrolleres av revisorer og desisorer som velges av Årsmøtet.

NFF stipend
NFF kan bevilge støtte til ulike formål. Dette kan være alt fra reisestipend i forbindelse med en konferanse til doktorgradsstipend ved NTNU eller andre steder. Det er fritt for alle medlemmer i NFF å søke. Styret i NFF har vedtatt retningslinjer for ordningen. Disse kan du laste ned her. Søknad sendes på e-post til faglig sekretariat: nff@nff.no. Mottatte søknader vil bli behandlet i NFF sine regulære styremøter.

Strategi
Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen


Visjon
Viktigste kunnskapsarena for bruk av berggrunnen
Verdier
Det vi gjør skal være basert på kunnskap, vilje og engasjement

Satsningsområder

 • Styrke sikkerhet, helse og miljø
 • Fremme bærekraftig utnyttelse av berggrunnen
 • Bidra til innovasjon i bransjen
 • Rekruttere, utdanne og utvikle fagfolk
 • Styrke kunnskapsdeling og samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Fakta

 • NFF har et styre bestående av 6 representanter, leder av Yngres nettverk og 2 vara representanter, fra en bredde av anleggsbransjen
 • NFF benytter TEKNA sitt sekretariat for å arrangere kurs og konferanser
 • NFF har en betalt, faglig sekretær, all annen aktivitet er på dugnad
 • NFF arrangerer årlig 5-6 faglige kurs og konferanser, som til sammen samler ca 1500 personer
 • NFF produserer 1-2 faglige publikasjoner i Norge hvert år
 • NFF produserer 1 internasjonal publikasjon hvert år
 • NFF samler hvert år et titalls firma på en felles stand under World Tunnel Congress
 • NFF gir økonomisk støtte til prosjekter, reiser og PhD årlig, på flere hunder tusen kroner.
 • NFF er en aktiv bidragsyter i utdanningen som skjer via Bransjerådet for Fjellsprengning
 • NFF deltar på en rekke av Innovasjon Norge og Kongehusets Næringslivsdelegasjoner internasjonalt, for å knytte kontakter og fungere som døråpner for våre norske medlemsbedrifter
 • NFF har ført statistikk over for utsprengt m3 fjell under jord fra 1971 og frem til i dag

NFFs strategi og handlingsplan kan lastes ned her