Statistikk og tall

Statistikk og tall
NFF fører en årlig tunnelstatistikk. Den refererer en viktig del av de aktiviteter NFF er opptatt av. Men det er så mye mer som foregår. Vi har ikke kapasitet til å gjøre alt vi mener burde gjøres på dette feltet.

Fra og med 2019 har vi blant annet lyst til å prøve å samle data knyttet til sprengning i dagen. Dette er et vanskeligere felt å samle tall for, da det er langt flere aktører og feilkildene er mange. Vi håper NFF sine medlemmer vil hjelpe oss med dette arbeidet.

Tunnelstatistikken
Statistikken er basert på besvarelser fra de firma som er involvert i slik sprengning. Nøyaktigheten er derfor avhengig av den enkelte besvarelse, og NFF kan derfor ikke påta seg ansvar for riktigheten av tallmaterialet. Likevel må en anta at tallene gir et noenlunde representativt bilde av aktiviteten for hvert enkelt år.

Mineralstatistikken
2016 representerer et skille i publisering av mineralstatistikk for Norge. Tidligere år har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) sammen publisert statistikken, som vesentlig omhandlet utvinning av mineralske råstoffer. Statistikken for 2016 er annerledes på en måte som i større grad speiler de to etatenes ansvarsområder og roller: DMF som forvalter av råstoffene, leting og utvinning, NGU som forvalter av geologiske databaser og kunnskap om ressurser i bakken. Dette ligger samlet under «Bergvesenets statistikker».

Tunnelstatistikken

Bergvesenets statistikker