Statistikk og tall

Statistikk og tall
NFF fører en årlig tunnelstatistikk. Den refererer en viktig del av de aktiviteter NFF er opptatt av. Men det er så mye mer som foregår. Vi har ikke kapasitet til å gjøre alt vi mener burde gjøres på dette feltet. Vi har likevel planer. De talloppgavene vi tenker på finnes. Gjerne i ulike databaser. Fra Vegdirektoratet har vi fått materiale. Det samme gjelder NVE.  Vi har andre kilder også. Etterhvert kommer utdrag her på nettsidene.

Tunnel- og bergverksstatistikken
NFF lager hvert år en oversikt over volumet av sprengt berg fra underjordsanlegg i Norge. Statistikken er basert på besvarelser fra de firma som er involvert i slik sprengning. Nøyaktigheten er derfor avhengig av den enkelte besvarelse, og NFF kan derfor ikke noe ansvar for riktigheten av tallmaterialet. Likevel må en anta at tallene gir et nogenlunde representativt bilde av aktiviteten for hvert enkelt år.

Tunnelstatistikken

Bergvesenets statistikker